Ambient Servei - Sistema biòlogic

Sistema biològic

  • Descripció del sistema termigard:

Sistema de control de tèrmits mitjançant esquers distribuïts per la zona afectada. El mètode de control consisteix a col•locar un esquer ric en cel•lulosa per tal d'atreure els tèrmits, una vegada s'han trobat indicis de consum, es reemplaça l'esquer instal•lat per un inhibidor de quitina, substancia la qual els tèrmits que l'han consumit, la reparteixen a la resta de la colònia mitjançant la trofalaxia. La durada aproximada del tractament és de 3 anys, i les revisions es programen en funció del consum detectat en les visites tècniques que es van realitzant.

  • Instal•lació del sistema Termigard

Existeixen dos tipus d'estacions de control, una s'instal•la directament al sòl, i una altra en la paret.

La decisió de quin tipus d'esquer es col•loca i la combinació dels dos esquers, ve donada per estudi previ que s'ha dut a terme, així com pel tipus de superfície o sòl on s'han de col•locar aquestes estacions.

  • Inspeccions i Manteniment:

Després de la instal•lació dels esquers, es confeccionarà el calendari d'inspeccions, que podrà variar depenent del nivell d'activitat i de consum dels esquers.
Durant els treballs de manteniment l'operari reposarà els esquers consumits, així mateix es duguessin a terme inspeccions acústiques, de moviment, temperatura, i humitat, per determinar si s'ha de modificar el nombre d'esquers o la seva posició, i si el funcionament del sistema és el correcte.

  • Revisió post tractament:

Una vegada finalitzat el tractament es podran deixar instal•lades estacions de control per poder ser examinades amb posterioritat.